معرفی مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۸۸ ۱۳:۰ بعد از ظهر

برای دریافت فایل کامل نمایه مجله روی لینک زیر کلیک کنید:

http://fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=ViewAlbum&albumId=257&blogId=195

(س33، ش130و 131، پاييز و زمستان 1379)

(ويژه نامه سال امام علی (ع))

رکنی، محمدمهدی، ارزش دانش از ديدگاه حضرت علی (ع): 411-424

شفيعی کدکنی، محمدرضا، حماسه ای شيعی از قرن پنجم: 425-494

عبد خدايی، محمدهادی، فروغ حق در نهج البلاغه: 495-536

بهروان، حسين، آسيب شناسی فرهنگی در انديشه امام علی (ع): 537-552

عبداللهی، عبدالکريم، مهدی (عج) در کلام علی (ع): 553-570

قنسولی هزاره، بهزاد، بررسی کنشهای گفتار در خطبه يکصدو يازدهم نهج البلاغه: 571-580

علوی مقدم، محمد، توصيه امام علی (ع) به زمامداران: 581-596

عرب، عباس، هماهنگی قالب و مضمون در خطبه جهاد، گفتاری پيرامون زيباييهای ادبی خطبه جهاد در نهج البلاغه: 597-612

وحيديان کاميار، تقی، باور مذهبی شاعر هفت شهر عشق: 613-628

سيدی، حسين، ابعاد گفتمان مولا علی(ع) در نهج البلاغه: 629-642

قوام، ابوالقاسم و عبدالله رادمرد، جلوه های حضور قرآن در نهج البلاغه: 643-658

جاويد صباغيان، محمد، قضا و قدر و جبر و اختيار در مثنوی معنوی: 659-674

فاطمی، حسين، روش مشاهده و تحليل علمی در نهج البلاغه: 643-658

صانعی، مهدی، علی (ع) در آغوش وحی: 683-754

مرتضوی، محمد، حضرت علی(ع) و مخالفان سياسی: 736- 755

ابن الرسول، محمدرضا، استشهاد به نهج البلاغه در کتب معتبر نحوی: 737-754

احمديان، محمدعلی، نجف اشرف و سير تحول آن: 755-782

جواهری، محمدرضا، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی ازمنظر امير مؤمنان علی (ع): 783-800

حسينی، محمدباقر، شيعه در آثار ثعالبی: 801-810

مافی، عزت الله، تحليل توزيع فضايی مساجد در شهر مشهد: 811-822

معين فر، محمدجعفر، ابن عربی (560- 638) و جامی (817-898): 823-840

محمديان، عباس، تجلی ولايت در آيينه عرفان حکيم سبزواری: 841-856

محمدزاده، عباس، مولانا حسن کاشی آملی، شاعر پارسی گوی شيعی سده هفتم: 857-874

بهار دوست، عليرضا، شيخ مفيد (ره) و رساله « تفضيل امير مؤمنان علی (ع)»: 875-883

 

(س 34، ش 132و133، بهار و تابستان 1380)

(ويژه سپاسداشت و ارج شناسی استاد دکتر جواد حديدی)

زندگينامه علمی استاد دکتر جواد حديدی: 11-12

حديدی، جواد، تاريخچه ترجمه قرآن مجيد به زبان فرانسه: 13-44

سيدی، حسين، نقش بافت درفهم واژگانی قرآنی: 45-60

مشکوه الديني، مهدی، بررسی و توصيف ضمير پنهان در زبان فارسی و برخی نتايج نظری آن: 61-76

صدر نبوی، رامپور، مسأله آزادی انسان در نظريه نقش اجتماعی با تکيه بر نظريه مولوی: 77-94

پرتوی، ابوالقاسم، تصورات استعلايي و نمادهای عروج: 75-118

سيلانيان طوسی، علی، نگاهی به دانش نوين «جامعه شناسی پزشکی»: 119-140

مطيعی لنگرودی، حسين، عوامل رکود صنايع دستی در نواحی روستايی شهرستان مشهد: 141-168

ريحانی، محمد، آفاق فکری سپهری: 169-208

مظلوم خراسانی، محمد، مرگ بی رنج و انتخاب اصلح درناسيونال سوسياليسم: 209-232

افشار کهن، جواد، روش و بينش ابوريحان بيرونی: 233-248

حريری اکبری، محمد، توسعه اجتماعی از وبر تا هابرماس: 249-270

رحيمی، حسين، فرهنگ، توسعه پايدار و محيط زيست: 271-288

استاجی، اعظم، بررسی ساختواژی پسوندی نام آوايی « است» در گويشهای خراسان: 289-298        

سليمی، علی، نقد معاصر عربی و تحولات آن: 299-322

شيخی، محمد، ارتباط ميان دانشگاه،فرهنگ و نظام ارزشی جامعه شناسی از ديدگاه جامعه شناسی: 323-336

قربانی، محمود، راهبردهای مديريت تعرض و نقش آن در اثر بخشی آموزشگاههای ابتدايی، راهنمايی و متوسطه و ارائه الگوی مناسب: 337-362

نيک منش، مهدی، قلم منتجب: 363-370

نحوی، اکبر،نا گفته هايی درباره برزونامه: 371-388

دادخواه تهرانی، حسن، اهميت واژگان شعر در ادب عربی: 389-398

ذبيحی، محمدرضا، بررسی عوامل مؤثر بر سبک رهبری: 399-422

 

(س 34، ش  134و 135، پاييز و زمستان 1380)

فاضلی، محمد، ادبيات قديم در نگاهی نو: 429-446

مشکوه الدينی، مهدی، گفتار و دستور زبان آغازی با توجه به کودکان فارسی زبان: 447-478

گلچين، ميترا، نگرش بهاء ولد به رابطه ذهن و زبان: 479-496

ملک ثابت، مهدی، بررسی نيايشهای عطار نيشابوری: 527-542

دارم،محمود، نگاهی اجمالی پيدايش رمان: 511-526

جواری،محمدحسين، تئوری زيباشناسی آدرنو: 527-542

اشرف زاده، رضا، آيا شرح عرفانی غزلهای حافظ از ختمی لاهوری است؟: 543-558

قره بگلو، سعيد، شعر آفتابی: 559-574

سيدی، حسين، فراهنجاری در قرآن: 575-586

صدر نبوی، رامپور، دو انديشمند والا مقام نظريه نقش اجتماعی: 587-602         

زنجانی زاده  اعزازی، هما، زنان وامنيت شهری: 603-626

حيدری بيگوند، داريوش، عوامل محدود کننده دگرگونيهای ساختاری و عملکردی خانواده از ديدگاه ميان رشته‌ای: 627-668

سيلانيان طوسی، علی، جامعه شناسی سالخوردگی: 669-708

بهروان، حسين، ملاکهای مقايسه علوم انسانی و غير علوم انسانی: 709-730

سفيری، خديجه، نگاه جنسيتی به کار و تأثير آن  بر توسعه انسانی: 731-760

ايران محبوب، جليل، و غلامحسين آهی، بررسی تأثير عوامل اجتماعی، اقتصادی بر روی باورهای فرهنگی          (در بازار مدرن سنتی شهر شيراز): 761-782

يعقوبی، صمد، مدلی برای فرايند شناخت انحراف اجتماعی: 783-798

هاشمی، محمد رضا، بررسی کارايی تدريس واژگان به دو روش مجموعه مرتبط معنايی و مجموعه غير مرتبط                        

 معنايي: 799-816

قنسولی هزاره، بهزاد، بررسی موردی فرآيندساخت ايده کلی متن ازديدگاه نظريه تعاملی- جبرانی استانوويچ: 817-838

عليزاده، علی، بازنگری در فرضيه فاعل درون گروه فعلی: 839-856

الهی، حسين، مطبوعات خراسان در فاصله سالهای 1320 تامرداد 1332: 857-888

شايان، حميد، بررسی تطبيقی عوامل محيطی مؤثر بر مهاجرت در سکونتگاههای روستايی نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75- 1365: 889-902

مهرداديان، علی محمد، نگاهی به تاريخچه ورود مسلمانان و نفوذ و گسترش اسلام در مجموعه کشورهای آمريکاي جنوبی و مرکزی: 903-916

لسانی،حسين، مقايسه پيوندهای  котоый،что،чтобы  درزبان روسی بامعادل آنهادرزبان فارسی: 917-928

پوردرگاهی، ابراهيم، قرعه کار يا قرعه فال: 977-928

مرامی، جمشيد، باختر شمال است نه شرق: 939-943

 

(س 35، ش 136 و 137، بهار و تابستان 1381)

رجايی، نجمه، ادونيس، شاعر تمرد و غربت: 7-32

غلام، محمد، سير تکامل در رمانهای تاريخی فارسی: 33-52

مرتضايی، جواد، تکرار قافيه در شعر حافظ: 53-74

کزازی، جلال الدين، خود کم بين برمنش: 75-82

مظفری، عليرضا، فرضيه‌ای در باب هماننديهای آناهيتا و معشوق شاعران ايرانی: 83-100

شفق، اسماعيل، آيا ناصر خسرو حجت خراسان بود؟: 101-112

فاضلی، محمد، شکل پيل ديدم چون عمود: 113-124

اختياری، زهرا، سماع در سروده ها ی مولوی: 125-147

باقری خليلی، علی اکبر، بررسی پاره ای از موضوعات و ابهامات طبی در شعر کلاسيک: 149-170

اسماعيل پور مطلق، ابوالقاسم، بررسی تطبيقی ديباچه مثنوی معنوی و اشعار گنوسی مانوی: 171-190

بهمنی، غلامرضا، اشاره ای به تحليل نمادين قصه يوسف (ع) از نظرمولوی: 191-214

اشرف زاده، رضا، رمانتيسم، اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ايران: 215-234

کريمی دوستان، غلامحسين، ساختمان هجا در زبان کردی: 235-248

ميردهقان، مهين ناز، آموزش زبان فارسی به اردو زبان: 249-274

باستان، خليل، هنر مقابله و ديدگاههای ابن ابی الحديد: 275-288

قلی زاده، حيدر، روشهای ترجمه و تطبيق آنها بر ترجمه های قرآن کريم: 289-304

رحيمی، حسين، سياست زمين و توسعه مناسب شهری: 305-318

صدر نبوی، فاطمه، بررسی تاريخی موقعيت شغلی زن ايرانی: 319-336

سجادی، ژيلا، ضرورت نهادينه کردن کنترل جمعيت و تنظيم خانواده: 337-356

کوهستانی، حسينعلی و رفعت حسنی رخ، بررسی سبکهای مديريت دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس تئوریy،x  : 357-370

عشقی، ابوالفضل، آناليز سيستمی به عنوان الگوی پايه در روش تحقيق ژئومورفولوژی: 371-392

 

(س35، ش 138و139، پاييز1381)

صفوی، کوروش، نگاهی به چگونگی تعيين جهانی های معنايی: 399-428

سلمی، عباس و قدرت قاسمی پور، جستاری در باب وجهه ادبی تاريخ بيهقی: 429-446

خزايی فريد، علی، روش ترجمه متون ادبی: 447-458

واحد دوست، مهوش، رويکرد های فلسفی،عرفانی و روان شناختی سلامان و ابسال جامی: 459-471

جوکار، نجف، در آمدی بر تأويلات اسماعيلی در آثار ناصر خسرو: 473-502

راشد محصل، محمدرضا، از هنرهای مولوی شرح زندگی منصور حلاج در يک تمثيل ايهامی: 503-516

نقوی، نقيب، جلوه گاه آفتاب خاوری: 517-542

رضايتی کيشه خاله، محرم، بررسی مآخذ برخی از اشعار رساله قشيريه: 543-562

فکر ی ارشاد، جهانگير، برخی از واژه های فارسی در زبان آلمانی: 563-584

تقوی بهبهانی، نعمت الله، اباحی گری در تصوف اسلامی، واقعيت يا تهمت؟: 585-602

نجفی، رضا، بلاغت حذف و ايجاز و رابطه آن با مجاز: 603-620

شقاقی، ويدا، کمی نماهای زبان فارسی: 621-650

استاجی، ابراهيم، رومی: آلياژی فوت شده از فرهنگها: 651-656

تائبی نقندری، زهره، پل شکسته ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن بيستم: 657-678

بقايی، نسرين، مشکلات فراگيری زبان فارسی در مقايسه با زبان عربی: 679-703

عرب، عباس، کند وکاوی درباره يک قالب شعری عرب: 705-724

پناه پور، يکتا، بررسی فرضيه کاهش رسايی در هجای زبان پهلوی: 725-732

نوغانی، محسن، نظريه بازتوليد اجتماعی و فرهنگی در آموزش و پرورش: 733-752

ايمان،محمدتقی و علی اصغرمقدس، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سياسی جوانان مورد مطالعه: 753-788

مظلوم خراسانی،محمد، فاشيسم ايتاليايی و ناسيونال سوسياليسم آلمانی: 789-828

شايان،حميد، نگاهی به تجربه های موفق کشورهای در حال توسعه در زمينه کنترل جمعيت: 829-840

 

(س 36، ش 140، بهار1382)

وحيديان کاميار، تقی، فعل ترکيبی و فعل بی شخص: 1-7

کزازی، جلال الدين، هفت پيکر و هفت اختر: 9-18

ذوالفقاری، محسن، نقد موسيقی بيرونی بر شعر فارسی: 19-38

زمرديان، رضا، نقش گويشها در کمک به از ميان بردن ابهامات واژگان متون کهن فارسی: 39-62

خليلی جهان تيغ، مريم، اسطوره و شعر معاصر: 63-80

مظفری، عليرضا، تأثير جهان بينی ايرانی و سامی در عرفان اسلامی: 81-90

حسن لی، کاووس، داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی: 91-106

هاشمی، محمدرضا، تدريس دستور زبان انگليسی بر مبنای تحليل کلام در متون علمی: 107-119

قنسولی، بهزاد، مدلی پيشنهادی برای تحليل پروتکل های بيانی در مهارت خواندن ودرک نوشتاری: 121-140

فاضلی، محمد، همسان انديشی و وامگيری در ادبيات عرب و فارسی: 141-158

طالب زاده شوشتری، عباس، نحو، نياز بيان در طول زمان: 159-168

سيدی، حسين، توصيف و تجويز در نحو عربی: 169-183

ابن الرسول، محمدرضا، مؤلف اصلی مفضليات: 185-197

صدری نيا، باقر، پيدايش و تحول شعر رمانتيک: 199-216

شفق، اسماعيل، پادشاهان هخامنشی در تورات: 217-234

رحمدل، غلامرضا، نگاهی پديدار شناختی به نی نامه مولوی: 235-248

ربيع نتاج، علی اکبر، زمينه های تأثير زبان پارسی در زبان تازی: 249-266

مسگرنژاد، جليل، معرفی تفسيری نايافته فارسی با عنوان « حدائق الحقايق »: 267-272

 

(س 36، ش 141، تابستان 1382)

شفيعی کدکنی، محمدرضا، مسائل سبک شناسی از نگاه «آرزو»: 1-16

زرقانی، مهدی، تجلی شخصيت شاعر در شعر: 17-32

رجائی، نجمه، حکايت سندباد به روايت «نای و باد»: 33-49

بهنام فر، محمد، مقايسه سبک باروک و سبک هندی: 51-63

عبداللهيان، حميد، تاريخچه ترجمه آثار همينگوی در ادبيات فارسی: 65-73

قادری، بهزاد، دو ديدی و چند آوايی: حافظ وافقهای فرهنگی  گوته و بايرون: 75-104

همدانی، اميد، گويای خاموش: 105-118

تاج بخش، اسماعيل، عقل در مثنوی مولانا: 119-143

احمدی گيوی، حسن، بن مضارع اشتقاقی: 145-153

آهنگر، عباسعلی، تحليلی صورتگرا از حرکت پرسشواژه در زبان فارسی: 155-177

خاقانی، محمد، تأثير امام علی (ع) بر شعر عرب: 179-203

دهقان منگابادی، بمانعلی، بحتری و جايگاه او در ميان شعرای نوخاسته: 205-215

مولوی، کمال،لاميه القجر: 217-239

 

(س36، ش 142، پاييز 1382)

زمرديان، رضا و شهلا رقيب دوست، تحول کاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسی: 1-16

ايرانی، محمد مراد و محمد مهد ی رکنی، بازيگردانی واجها و فرآيندهای آوايی: ويژگيهای گويشی در متون تفسيری: 17-40

عباسی، محمود و رضا انزابی نژاد، متمم فعل و افعال متمم پذير در تاريخ جهانگشای جوينی: 41-61

وحيديان  کاميار، تقی، نفی در  زبان فارسی: 63-71

کرد زعفرانلو کامبوزيا، عاليه، فرآيند تضعيف در زبان فارسی: 73-83

قربان صباغ، محمودرضا، انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدايت: 85-103

زرقانی،مهدی، اخوان ثالث درآيينه شعرش: 105-123

آقا حسينی، حسين، نقد و تحليلی بر « استعاره عناريه» درکتب بلاغی: 125-137

همتی، شهريار، شخصيت نقدی ابوالفرج اصفهانی و ارزش انتقادی «الأغانی»: 139-149

نيک منش، مهدی، حسان عرب و حسان عجم: 151-161

طالب زاده، عباس، زهير، حکيم شعرای جاهلی و بررسی شعر او: 161-176

حسينی، محمدباقر، جايگاه ميکاليان نيشابور در ادب عربی (ابوالفضل ميکالی): 117-192

عليزاده، علی، توازی يا تکرار پنهان و نقش آن در خلق آثار ادبی با يک تحليل نحوی- کلامی: 193-209

 

(س36، ش 143، زمستان 1382)

فاضلی، محمد، « قاموس» فيروز آبادی در بررسی و پژوهشی تازه: 1-16

سام خانيانی، علی اکبر و تقی وحيديان کاميار، رنگ در شعر معاصر: 17-37

اخلاقی، اکبر و مهدی نوريان، مبحث ارتباط در مثنوی مولوی: 39-56

جاويد صباغيان، محمد،منطق الطيرها و منطق الطير سليمانی: 57-72

شيری، قهرمان، نثر محمود دولت آبادی: 73-92

محمودی، محمدعلی و مه دخت پورخالقی چترودی، روايت جريان سيال ذهن در سمفونی مردگان: 93-113

آذرمينا، محمدتقی، در زبان فارسی، جمله ساخت ثابت و آزاد دارد: 115-126

علی اکبری، نسرين، تجلی نمادين خلقت در اسطوره های آسمان: 127-134

جهانگيری، نادر و مهدی عرفانی، فرآيند ترجمه ماشينی و محدوديتهای آن: 135-159

طباطبايی، محمدصادق، درآمدی بر نگارش فرهنگهای تخصصی: 160-179

نکونام، جعفر، اشتراک لفظی در قرآن: 181-195

سيدی، حسين، نگاهی به سنت فرهنگ نويسی در زبان عربی: 197-211

اقبالی، عباس، شيوه لغوی علامه طباطبايی در تفسير الميزان: 213-224

بهداد، رمضان، سخنی در باب روند تکاملی وزن و قافيه در شعر عربی: 225-236

 

(س37، ش 144، بهار 1383)

صفوی،کوروش، مرگ استعاره: 1-16

دانشورکيان، علی، ساختار لغوی و معنايی لغات و اصطلاحات علمی و... : 17-34

فکری ارشاد،جهانگير، ساخت ماضی اخباری در زبان فارسی: 35-45

زرقانی،مهدی، شيوه تصويرگری نيما در اشعار آزاد: 47-66

عموزاده مهديرجی،محمد، تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما: 67-82

اسدللهی،الله شکر، اوليپو:نوآوری در ادبيات فرانسه: 83-98

ستوديان،مهدیو محمدمهدی ناصح، عشق عذری و شعر عذری با نگاهی به ليلی و مجنون نظامی: 99-117

علی اکبری، نسرين، منشاء گفتار فردوسی درباره آفرينش آسمان، ماه، خورشيد و زمين: 119-125

نيک منش،مهدی، تجلی مقامه نويسی در بوستان سعدی: 127-143

همدانی،اميد، نگاهی پديدارشناسانه به تجربه وجود و مواجهه با آن در... : 145-156

نوروزی،علی و محمد فاضلی، اسلوب تضمين: 157-176

منتظمی،علی، شکوفايی نهضت ترجمه  معاصر در مصر: 177-189

رضايتی کيشه خاله،محرم، فعلهای مرکب ضميری در زبان فارسی: 191-205

 

(س37، ش 145، تابستان 1383)

فتوحی، محمود، نماد گرايی در شعر عرفانی: 1-22

مالمير، تيمور، پيوند قهرمان آرمانی با نمونه های نخستين انسان: 25-35

نقوی، نقيب، شمس، روشنگر روزگاران مولوی: 37-53

پهلوان نژاد،محمدرضا و رضا زمرديان، تحليل نحوی-معنايی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پايه دستور نقش‌گرای نظام مند هليدی: 55-74

حسن آبادی،محمود، واژه از ديدگاه مهدی اخوان ثالث(م.اميد): 75-92

جلالی پندری، يدالله، بهار و اديب نيشابوری: 93-105

غلام،محمد، رد پای آفتاب (تصوف از چشم انداز تعاريف آن): 107-129

قراگزلو،آرش، کاربرد«راه» در شعر و موسيقی: 131-153

پروينی، خليل و تورج زينی وند، فخر در شعر متنبی و خاقانی: 155-173

رجائی، نجمه، قصه شعری در ادب عربی: 175-194

سليمی،علی، چالش بين نوگرايی و سنت گرايی در عرصه شعر عربی: 195-210

سيدی،حسين، نگاه قرآن به شعر: 211-219

قربانی زرين،باقر، جايگاه مباحث ادبی در تفسير قرآن کريم: 221-226

خزايی فريد،علی، مغالطه روش برتر در ترجمه ادبی: 227-233

 

(س 37، ش146، پاييز 1383)

نيک منش، مهدی، نمود نام آوا در شعر نيما: 1-17

معروف،يحيی، زبان عربی فصيح و خطرات فراروی آن: 19-39

زرقانی،مهدی، بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد: 41-67

مقصودی،ماهرخ، يونس امره، شاعر ترک: 69-84

مظفری،عليرضا، خود غير انگاری عرفانی: 85-92

قنسولی،بهزاد، درجه دشواری متون و متدولوژی آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان: 93-104

رياحی زمينی،زهرا، سفر از ديدگاه منوچهری و برخی از شاعران عرب: 105-124

عبدلی،شهرام، پست مدرنيسم: رمان فرانسه در اواخر قرن بيستم: 125-140

حق بين،فريده، جهت ميانه زبان فارسی: 141-154

حجازی، بهجت السادات، نيمه لطيف آفرينش در انديشه مولانا: 155-178

منتظمی،علی و مهدی خرمی، تأثير الفاظ و مضامين قرآن بر شعر عربی معاصر: 179-201

 

(س37، ش 147، زمستان 1383)

بیضاوی، سوسن، تحقيقی پيرامون «نامه های ايرانی» اثر مونتسکيو: 1-17

صرفی محمدرضا، خواب و خوابگزاری در شاهنامه: 19-41

کرمی، محمدحسين، بررسی توالی ابيات در شاهنامه فردوسی(داستان رستم و اسفنديار): 43-62

اکبری مفاخر،صفدر، آرش کمانگير؛مژده آور باران: 63-90

مشهور،پروين دخت، مروری بر تحقيقات مربوط به رودکی در زبان انگليسی: 91-110

يارمحمدی، لطف الله و احمد پارسا، تأثير فرهنگ اسلامی بر امثال فارسی: 111-133

زمانی، مسلم، متنبی در دربار سيف الدوله: 135-146

سيدی، حسين و علی اکبر شجاعی، نمادپردازی در شعر عبدالصبور(1931-1981م): 147-174

حسينی، محمدباقر،  نگاهی به شاعر«مؤيد به روحالقدس» از زاويه‌ای ديگر: 175-188

شيخ سياه، محمد، مقامات بديع الزمان همدانی و حريری در نقد و تطبيق: 189-204

 

(س 38، ش 148، بهار 1384)

امينی، محمدرضا، نگاهی به فلسفه شعر از ديدگاه پل والری: 1-10

پورنامداريان، تقی و مهيار علوی مقدم، متن باز- متن بسته: 11-26

تقوی، محمد، رباعيات خيام، شعر يا فلسفه؟ 27-53

جعفری، مسعود، نيمای رمانتيک: 55-72

جواری،محمدحسين، بازگشت به ماجراپردازی در ادبيات پسامدرن فرانسه: 73-85

حسين پور،علی، بررسی مقايسه‌ای مفهوم «عشق» در نگاه حافظ، گوته و پوشکين: 87-105

رجائی، نجمه، بيگانگی و گريز در شعر معاصر عربی: 107-127

فروغی،حسن، سطوح و وجوه نگاه به متون ادبی با تأکيد بر تفسير متون: 129-145

کمالی، محمدجواد، گی دو موپاسان و فن قصه نويسی: 147-161

نيکوبخت،ناصر و مريم رامين نيا،  پست مدرنيسم و بازتاب آن در رمان«کولی درآتش»: 163-179

افتخاری، محمدمهدی، شاخه نور(تفسيری بر شعر«نشانی» سهراب سپهری): 181-198

ميزبان،جواد، ضميمه:کتابشناسی نقد و نظريه های ادبی معاصر: 201-210

 

(س 38، ش 149، تابستان 1384)

آقا گل زاده، فردوس، کاربرد آموزه های زبانشناسی نقشگرا در تجزيه و تحليل متون ادبی: 1-21

اميری خراسانی، احمد و مهرانگيزعلی نژاد، بررسی مشکلات زبان فارسی به غيرفارسی زبانان و ارائه چند راهکار: 23-50

ايرانی،محمدمراد، کارکرد واژگان ديرين در گزارش نامه مينوی: 51-70

جهانگيری،نادر و اعظم استاجی، تبديل عدد يک به نشانه نکره در زبان فارسی: 71-84

دبيرمقدم،محمد و شهلا شريفی، بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرايش واژه ها در زبان فارسی گفتاری: 85-112

راسخ مهند،محمد، حذف ضمير فاعلی در برخی از زبانهای ايرانی: 113-124

رجائی، نجمه، دلالتهای کلمه در زبان شعر (با گذری بر شعر و نقد معاصر عربی): 125-139

سيدی،حسين، نگاهی تازه به واژگان اضداد در زبان عربی: 141-148

عليزاده،علی، نحوه واگذاری حالت دستوری در ساختهای دومفعولی زبان فارسی- تحليلی بر پايه نظريه حاکميت و مرجع گزينی: 149-166

فکری ارشاد،جهانگير، تأثير زبان عربی در واژگان زبان آلمانی: 167-182

 

(س 38، ش 150، پاييز 1384)

حسينی، محمدباقر، بررسی رسائل بديع الزمان از خلال يتيمه الدهر: 1-11

سيدی،حسين،  نگاهی به انواع جمله در زبان عربی: 13-21

منتظمی،علی، داستان جانوران در اشعار احمد شوقی(شاعر معاصر مصر): 23-38

طباطبايی،کاظم و عالم جان سعيداف، جستاری در احوال و آثار يعقوب چرخی و تفسير او: 39-62

گرجی،مصطفی، ابوالعباس قصاب آملی، جامع مکتب خسروانی، آيين فتيانی و عرفان اسلامی: 63-84

اکبری مفاخر،صفدر،سودابه ايرانی،با دو جلوه اهورايی و اهريمنی در برابر سياوش: 85- 104

آيدانلو،سجاد، بن مايه اساطيری «روييدن گياه از انسان» و بازتاب آن در شاهنامه و ادب پارسی: 105- 132

تسليمی،علی و مجتبی ميران، ويس و رامين و ريشه شناسی کهن: 133-144

جهان پور، فاطمه، ثنويت در ادبيات مزديسنی: 145- 156

تسليمی،علی و علي رضا نيکويی و اختيار بخشی، نگاهی اسطوره شناختی به داستان ضحاک و فريدون بر مبنای تحليل ساختاری آن: 157- 176

(س 38، ش 151، زمستان 1384)

جهانگيری، نادر، انسجام واژگانی در داستانهای کوتاه فارسی برای کودکان: 1- 20

زرقانی، مهدی، اخوان در خيمه خيام: 21- 46

شيری، قهرمان، تاريخی نگری و اعتدال گرايی در مکتب داستان نويسی خراسان: 47- 70

فرهادی، فريده، کاربردی از مدل کنشی: ظهور کنشگر زن در آثار داستانی مادام دولافايت: 71- 80

لزگی،حبيب الله و احمدعلی سجادی صدر، بررسی امکانات روايی زاويه ديد سوم شخص محدود و دانای کل در خلق ترس و تعليق: 81- 98

نيک منش،مهدی، بررسی و تحليل شيوه «برگردان» در شعر نيما: 99- 111

تقوی، محمد، زبان در زبان مولانا: 113- 134

رجائی،نجمه و رضا افخمی عقدا، دنيا از ديدگاه زهيرابن ابی سلمی (تحليل مقايسه ای موضوع در شعر جاهلی و شعر معاصر): 135- 156

شيرزاد،امير، تمثيلات هستی شناسی عرفانی در گلشن راز و مفاتيح الاعجاز: 157- 176

منتظمی،علی، شکوفايی نهضت ترجمه در عصر عباسی: 177- 186

نقوی، نقيب، حافظ، گوته، پوشکين: 187- 203

هادی،روح الله، از چوب تر و بوسه سعدی تا گل افشانی حافظ(تأملی در بيتهايی از سعدی و حافظ): 205- 216

صافی، قاسم، روابط ادبی و فرهنگی ايران و شبه قاره در عصر گورکانيان(1858-1526م): 217- 230

مرتضايی،جواد، تضاد(طباق) در سير تاريخی و روند دگرگونيها در بوته نقد و تحليل: 231- 248

(س 39، ش152، بهار1385)

فتوحی، محمود، ويژگيهای تصوير سورئاليستی:1- 23

سليمی،علی، ابهام و پيچيدگی در شعر معاصر عربی: 25- 38

نيک منش، مهدی، وقت خوش سعدی: 39- 50

طالب زاده شوشتری،عباس، سجايای انسانی در مرثيه جاهلی: 51- 64

خامنه باقری، طاهره، تحقيقی پيرامون افسانه تريستان و ايزوت با نگرشی بر ادبيات درباری فرانسه: 65- 78

فضيلت، محمود، سه پاره و تحول آن در شعر فارسی: 79- 94

زرقانی،مهدی، تأويل غزلی از مولانا بر اساس نظريه يونگ: 95- 114

مالمير،تيمور و خاور قربانی، پيوند کلام اسلامی با متناقض نما در ربان عطار نيشابوری: 115- 135

سيدی،حسين و حيدر شيرازی، شعر و قرآن کريم: 137- 154

عباسی،حبيب الله، کارکرد نقاب در شعر(همراه با تحليل دو نقاب در شعر م.سرشک): 155- 173

حسينی،محمدباقر، نگرشی بر اغراض«رثاء» در اشعار نيشابوريان در دوره های سامانی و غزنوی: 175- 188

اکبری مفاخر،آرش، رستم و دوشيزه روشنی: 189- 205

رجايی، نجمه، نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان: 207- 222

 

(س 39، ش153، تابستان 1385)

احمدی، مريلا و حسين مصطفوی گروه، ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی: 1-12

سيدی،حسين، نقدی بر تقسيم کلمه در زبان عربی: 13- 23

قنسولی، بهزاد، تأثير آزمونهای زبان بر آموزش و يادگيری زبان( بررسی موردی آزمونهای زبان کارشناسی ارشد علوم انسانی): 25-51

معروف،يحيی، نحت يا اشتقاق کبار،قياس يا سماع: 53- 76

عموزاده، محمد و محمود رمضان زاده، کنشهای گفتاری و اهميت آن در تحليل متن، 77- 96

وحيديان کاميار،تقی،زايايی و استثنا در قواعد دستوری(بررسی صفت نسبی): 97- 108

آهنگر،عباسعلی، تحليلی کمينه گرا از اشتقاق جمله های استفهامی ساده در زبان فارسی: 109- 126

دين محمدی،غلامرضا و علی افخمی، ترتيب واژگانی جمله در زبان فرسی بر پايه نظريه حاکميت و وابستگی: 127-144

قبادی،حسينعلی و محمد بيرانوندی، استقلال موسيقی در شعر معاصر با تأکيد بر شعر نيما: 145- 160

رجايی، نجمه، چهره زمان در شعر معاصر عربی: 161- 175

 

(س 39، ش154، پاييز 1385)

حسن پورالاشتی،حسين و عيسی امن خانی، بازتاب انديشه وجوی در اسطوره سيمرغ در شعری از خانلری: 1-12

خوشحال دستجردی،طاهره، بازتاب انديشه های عرفانی در ديوان کمال الدين اسماعيل اصفهانی: 13- 36

رادمرد،عبدالله، صدای پای وحی در کلام حافظ: 37- 62

زرقانی،مهدی، تأويلی ديگر از حکايت شيخ صنعان: 63- 84

طالبيان،يحيی و نجمه حسينی سروری: شيوه های رواژت و روايتگری در قصه مرغان شيخ اشراق: 85- 104

جاويدصباغيان، محمد و محمدجواد مهدوی، سلسله مراتب وجود در برخی از آثار ادب عرفانی فارسی(تا سده 9ق): 105- 126

همدانی، اميد، از کلام اشعری تا باورهای صوفيانه(تأثير کلام اشعری بر باب اول مصباح الهدايه): 127- 146

پهلوان نژاد،محمدرضا، رويکردی نحوی- معنايی به واژه های مرکب در زبان فارسی: 147- 159

شعبانی،اکبر، بازيابی واژگانی زبان فارسی: 161- 170

شکيب،محمود، نحت در زبان فارسی و عربی: 171- 190

ولی پور،عليرضا و مهناز رهبری، بررسی شکل دستوری و مفاهيم معنايی افعال گذشته در زبان روسی و مقايسه اجالی آن با زبان فارسی: 191- 208

(س 39، ش155،زمستان 1385)

پرتوی، ابوالقاسم، نقدی بر نگرش اسطوره از منظر«لوی استروس»: 1- 18

پيروز،غلامرضا، انسان،اومانيسم و عرفان اسلامی: 19- 32

رادمرد،عبدالله و مريم صالحی نيا، بررسی تطبيقی و تحليل ساختاری روايت يوسف: 33- 51

رضی،احمد و زهرا سعادتی نيا، جلوه سعدی در آينه ادبيات تطبيقی: 53- 69

زرقانی، مهدی و حسن سلطانی، شعر مدرن ايران، کتاب مقدس: 71- 91

سيدی،حسين، شابی و رمانتيسم: 93- 106

غلامی نژاد،محمدعلی و داوود عمارتی مقدم، در غياب متن: تحليلی بينا متنی از داستان قلعه ذات الصور: 107- 118

گنجی مراد،سهراب، هومر و افلاطون دو روی يک سکه: 119- 132

لطفی نيا،طاهره، «مرگ شخصيت» در رمان نو: 133- 143

محمدی بدر،نرگس و آريا نگين تاجی، بررسی تطبيقی نيمه ناتمام در اشعار فروغ و شاملو: 145- 168

نقوی، نقيب، «گرال»، جامی بسان «جام کيخسرو»: 169- 190

پهلوان نژاد،محمدرضا، مقايسه سرود بيست و دوم ايلياد(کشته شدن هکتور) و حماسه رستم و اسفنديار بر پايه الگوی لباو و والتسکی: 191- 210

عسگرزاده،رجبعلی، سام شپرد و ادبيات نمايشی مدرن و پست مدرن:211- 228

 

(س 40، ش156، بهار 1386)

ايمان پور، محمدتقی، ريشه شناسی و وجه تسميه «پاسارگاد» اولين پايتخت پارسيان: 1- 15

جهان پور،فاطمه، بررسی ريشه شناختی نام «چشمه سو»(چشمه سبز): 17- 26

مؤذن زاده،زينب، مفهوم قيد و انواع آن در زبانهای روسی و فارسی: 27- 40

نجفی،رضا، وجه بلاغی تضمين نحوی درزبان عربی: 41- 60

شعبانزاده،مريم، «درجات المعاملات» اولين اصطلاحنامه تخصصی عرفانی: 61- 75

پهلوان نژاد،محمدرضا و آرزو مولوی، نحوه پردازش واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنياد: 77- 96

وحيديان کاميار، تقی، منادا نقش دستوری ناشناخته: 97- 104

بزرگ بيگدلی،سعيد و هيبت الله اکبری، سه روز و سه شب در شاهنامه فردوسی( تحليل چند داستان و آيين بر اساس نماد سه روز و سه شب): 105- 124

ذوالفقاری، حسن، ساختار داستانهای گلستان: 125- 140

مالمير،تيمور و هادی دهقانی يزدلی، ساختار زندگی و شخصيت فردوسی در مجموعه فردوسی نامه: 141- 152

کديور،جميله، زن در مثنوی: 153- 175

غلامی نژاد، محمدعلی و سلمان ساکت، نگاهی به استفاده تمثيلی مولوی از داستان اصحاب کهف: 177- 190

(س 40، ش157، تابستان 1386)

خدايار، ابراهيم، تأثير ادبی انقلاب مشروطه در ماوراءالنهر: 1- 20

رضايی،حدائق، زبان سبز سهراب سپهری در «صدای پای آب»: 21- 34

شيری،قهرمان شگردهای نوقدمايی در سبک هوشنگ گلشيری: 35- 56

صفری،جهانگير و مهران مرادی، بررسی کهن الگوی مادر مثالی در شعر سهراب سپهری: 57- 84

طالبيان،يحيی و محمدرضا صرفی و محمود مدبری و صديقه عليپور، تحليل ساختاری شعر سپيد: 85- 115

فلاح، مرتضی، فهم ناتمان و ناهمگون از آزادی در شعر شاعران مشروطه: 117- 140

آبدانان مهديزاده،محمود و کبری خسروی، بررسی و تحليل مضامين شعر نازک الملائکه: 141- 170

سيدی،حسين و فرزاد قائمی، از مسيح، تا يسوع (بررسی و مقايسه آخرين وسوسه مسيح و يسوع ابن الانسان):  171- 190

صدقی،حامد و علی اکبر محمدی، ارم ذات المعاد و نگرش صوفيانه جبران خليل جبران: 191- 212

قادری،فاطمه، جنبش شعر نو در الجزاير و تحولات آن: 213- 223

ميرزايی، فرامرز و ناهيد نصيحت، زبان در گفتمان طنز«احمد مطر»: 225- 240


 

 

(س 40، ش158، پاييز 1386)

آقاحسينی و زهرا صالحی ساداتی، تحليلی بر بازتاب جشنها و عيدها در شعر فارسی(تا سده هفتم): 1- 18

اکبری،صاحبعلی، پژوهشی در منابع و سبک خطيب تبريزی در کتاب «الکافی فی العروض و القوافی»: 19- 36

حسن آبادی، محمود، سمک عيار: افسانه يا حماسه؟(مقايسه سازه شناختی سمک عيار با شاهنامه فردوسی): 37- 56

 رضايی،احمد، تحليل ديدگاههای عطار درباره شعر و مقايسه آنها با آرای منتقدان ادبی: 57- 76

روحانی،مسعود و محمد عنايتی، بررسی دلايل شباهت و تفاوت در رواژت داستانهای شاهنامه و تاريخ بلعمی: 77- 88

صديقی، عليرضا، آشيانه سيمرغ از درخت ويسپوبيش تا کوه البرز: 89- 100

طالبيان،يحيی و محمدرضا صرفی و محمدصادق بصيری و اسدالله جعفری، 101- 116

غلامی نژاد،محمدعلی و محمد تقوی و محمدرضا براتی، برسی تطبيقی شخصيت بهرام در شاهنامه و هفت پيکر: 117- 139

کهدويی، محمدکاظم، تحقيقی درباره شخصيت و مقام شاعری غنيمت کنجاهی: 139- 158

محمدزاده، سيدعباس و وحيد رويانی، سام نامه از کيست؟:  159- 176

 

(س 40، ش159، زمستان 1386)

ياحقی، محمدجعفر و شهبار محسنی، سفنجقانيه: واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ويژگژهای زبانشناختی،ادبی و تاريخی آن: 1- 11

اميری خراسانی، احمد و ناصر محسنی نيا، خاستگاه و معانی واژه اعجم: 13- 31

مصطفوی گرو، حسين، بررسی تاريخی نظام آوايی گويش کرمانجی خراسان: 33- 67

صفرزاده،حبيب، پژوهشی در گويش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحيح و شرح متون ادب فارسی:  69-90

شريفی،شهلا، رويکرد دستور زايشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقايسه آن با مدخلهای واژگانی در برخی فرهنگهای دو زبانه انگليسی- فارسی: 91- 114

امين يزدی، امير، شناخت اجتماعی و زبان: 115- 134

جهانگيری، نادر و زهرا روحی، مقايسه الگوی برتری جانبی فرآيند درک شنيداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبيعی: 135- 152

پيشقدم،رضا، افزايش تفکر انتقادی از طريق مباحثه ادبی در کلاسهای زبان انگليسی: 153- 167

زرقانی، مهدی و محبوبه عباسپور نوغانی، بررسی محتوايی شعر کودک در دهه هفتاد(گروههای سنی الف،ب و ج): 169- 194

علی اکبری، نسرين و طاهره کوچکيان، «سالهای ابری» در نگاهی نو(اتوبيوگرافی-رمان): 195- 220

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه  | لینک ثابت |