منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد

 

نظم فارسی

ضریب4

دسته اول*

1 مثنوی(دفتر اول و دوم) سه جلد شرح فروزانفر و جلد اول و دوم شرح استعلامی   2. حافظ (1. شرح غزلیات حافظ خطیب رهبر برای اطّلاعات تکمیلی حافظ‌نامه خرمشاهی یا شرح ثروتیان)   3. بوستان سعدی (شرح دکتر یوسفی بعد از آن دکتر خزائلی).     4. خاقانی: گزیدة دکتر سجادی، گزیدة دکتر معدن‌کن، شرح دکتر کزازی

5. مخزن‌الاسرار: شرح دکتر ثروتیان یا گزیدة دکتر انزابی‌نژاد   6. شاهنامه دو داستان رستم و سهراب و رستم اسفندیار با شرح دکتر انوری و مقدّمه شاهنامه

دسته دوم**

1. حدیقه سنایی گزیده‌های مختلفی از آن وجود دارد امّا هیچ یک کامل نیست.        2. قصائد و غزلیات سعدی گزیده دکتر انوری و شعار  

3. منطق‌الطیر با شرح دکتر گوهرین برای تکمیل اطلاعات شرح دکتر شفیعی کدکنی.    4. سی قصیده ناصرخسرو (فقط قصیدة دکتر محقق)

دسته سوم ***

1. قصائد منوچهری       2. قصائد فرّخی: گزیدة دکتر خطیب رهبر        3. قصائد مسعود سعد گزیده دکتر مهدی نوریان در درجه بعد گزیده دکتر اشرف‌زاده

4. غزلیّات صائب: گزیدة قهرمان- شمیسا

نثر فارسی

ضریب 4

دسته اول

1. گلستان سعدی: شرح دکتر یوسفی       2. تاریخ بیهقی هر سه جلد شرح دکتر خطیب رهبر      3. کلیله و دمنه: شرح مینوی (همه کتاب)  4. چهار مقاله: شرح دکتر انزابی‌نژاد برای اطّلاعات تکمیلی: شرح دکتر معین

دسته دوم

1. مرصاد العباد  گزیده دکتر ریاحی برای اطمینان نسخة کامل             2. مرزبان‌نامه شرح دکتر خطیب رهبر          3. قابوس‌نامه: گزیدة دکتر یوسفی

4. سیاست‌نامه: شرح دکتر شعار

دسته سوم

1. سفرنامه ناصرخسرو دکتر وزین‌پور، دکتر دبیر سیاقی           2. تاریخ جهانگشا علامه قزوینی ج1.

کلیات مسائل ادبی

ضریب 4

تاریخ ادبیات

خلاصة سه جلد تاریخ ادبیات صفا        برای تکمیل اطّلاعات همه تاریخ ادبیات صفا توصیه می‌شود.

معانی و بیان

1. کتاب‌های معانی و بیان دکتر سیروس شمیسا (چاپ جداگانه)            2. مرحوم همایی

بدیع

1. فنون و صناعات ادبی        2. بدیع دکتر وحیدیان          3. نگاهی تازه به بدیع دکتر شمیسا (از بین ردیف 2 و 3 یک کتاب کافی است)

عروض و قافیه

1. عروض دکتر وحیدیان کامیار             2. عروض دکتر محمد شهری

دستور

1. دستور 1 و 2 د کتر انوری و گیوی              2. دستور دکتر پرویز خانلری

 

توضیحات:

* منظور از منابع دسته اول آن دسته منابعی هستند که هرساله از آنها بین 3 تا 6 سؤال طرح می‌شود.        ** منابع دسته دوم معمولاً هر ساله و بین 1 تا 2 سؤال از آنها طرح می‌شود.

*** منابع دسته سوم دو سال یا سه سال در میان و حداکثر 2 سؤال از آنها طرح می‌شود.

عربی

ضریب2

قواعد

1. ج 4 مبادی العربیّه تنقیح و اعداد حمید محمّدی              2. صرف نحو دکتر عباس ماهیار

ترجمه

ادبیات و عبارات عربی متونی چون کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه، تاریخ بیهقی، گلستان، خطبه‌های نهج‌البلاغه در حد قرائت عربی1 و 2 سمت امثال سائر عربی

زبان انگلیسی

قواعد

در حدّ کتاب دورة پیش دانشگاهی

ترجمه

مقالات دائره المعارفی مثل Iranica

 

توضیحات:

کتاب‌های معرفی شده در هر بخش بهترین پیشنهادهایِ تجربه شده هستند؛ امّا امکان دارد تألیفات جدیدتر یا بهتری در هریک از این حوزه‌ها به بازار آید.

برای تکمیل دانش‌های ادبی استفاده از کتاب‌هایی مانند فرهنگ اصطلاحات ادبی دکتر زهرا خانلری یا واژه‌نامه شاعری میمنت میرصادقی پیشنهاد می‌شود.

بهترین پرسش‌های چهارگزینه‌ای موجود بازار مجموعه سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشدی است که توسط انتشارات سامزان سنجش تکمیلی به چاپ رسیده است و دکتر یدا... بهمنی مطلق به این پرسش‌ها، پاسخ تشریحی داده‌اند و به تفکیک نظم و نثر و کلیات به چاپ رسیده است.

در قسمت ترجمه متون عربی ج اول و دوم مجانی الحدیثه (به ویژه ج2) بسیار مفید است.

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه  | لینک ثابت |