فهرست دروس رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی سه شنبه ۷ آبان۱۳۸۷ ۱۱:۳۰ قبل از ظهر

برنامة دروس دورة کارشناسی رشتة زبان و ادبیّات فارسی

 

شماره درس

نام درس

واحد

شماره درس

نام درس

واحد

شماره درس

نام درس

واحد

دروس عمومی

دروس اصلی

21251401

نقد ادبی

 

511

اندیشة اسلامی1

2

21251025

نظم1 ق1 رودکی و منوچهری

 

21251398

عروض و قافیه

 

512

اندیشة اسلامی2

2

21251036

نظم1 ق2 فرخی و کسایی

 

دروس پایه

513

انسان در اسلام

2

21251047

نظم2 ق1 رستم و سهراب

 

21250033

دستور زبان فارسی1

 

514

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

21251058

نظم2 ق2 رستم و اسفندیار

 

21250044

دستور زبان فارسی2

 

521

فلسفة اخلاق

2

21251014

نظم2 ق3 سی قصیدة ناصرخسرو

 

21250055

تاریخ زبان فارسی

 

522

اخلاق اسلامی

2

21251069

نظم3 ق1 خاقانی

 

21250066

مرجع‌شناسی و روش تحقیق

 

523

آیین زندگی

2

21251070

نظم 3 ق 2 مسعود سعد

 

21250077

بدیع

 

524

عرفان عملی اسلام

2

21251081

نظم 3 ق3 نظامی

 

21250011

آیین نگارش و ویرایش1

 

531

انقلاب اسلامی ایران

2

21253010

نظم 4 ق 1 مثنوی1

 

21250022

آیین نگارش و ویرایش 2

 

532

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

21251092

نظم 4 ق 2 مثنوی2

 

 

 

 

533

اندیشة سیاسی امام خمینی (ره)

2

21251105

نظم 4 ق3 منطق الطیر

 

 

 

 

541

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

21251116

نظم 4 ق 4 حدیقة سنایی

 

دروس عمومی                   18 واحد

دروس پایه                        14 واحد

دروس تخصصی                 18 واحد

دروس اصلی                      82 واحد

دروس انتخابی                    4 واحد

جمع کل:                        136 واحد

542

تاریخی تحلیلی صدر اسلام

2

21251127

نظم 5 ق1 بوستان سعدی

 

543

تاریخ امامت

2

21251149

نظم5 ق 2 غزلیات سعدی

 

551

تفسیر موضوعی قرآن

2

21251161

نظم 5 ق3 حافظ1

 

552

تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه

2

21251172

نظم 5 ق 4 حافظ 2

 

251

زبان خارجه

3

21251183

نظم 5 ق 5 صائب

 

105

تربیت بدنی1

1

21251194

نثر1 تاریخ بیهقی

 

 

 

 

110

تربیت بدنی2

1

21251207

نثر2 ق1 سیاستنامه و قابوسنامه

 

 

 

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1

21251218

نثر2 ق 2 کشف الاسرار

 

 

 

 

دروس تخصصی

21251229

نثر3 ق1 کلیله و دمنه1

 

 

 

 

2125017

معانی و بیان1

2

21251230

نثر3 ق2 کلیله و دمنه2 و4 مقاله

 

 

 

 

21253101

معاونی و بیان2

2

21251241

نثر3 ق3 گلستان سعدی

 

 

 

 

21253112

مبانی عرفان و تصوف

2

21251252

نثر4 ق1 مرصادالعباد

 

 

 

 

21253021

تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

2

21251263

قرائت عربی1

 

 

 

 

21252028

تاریخ ادبیات1

2

21251274

قرائت عربی2

 

 

 

 

21253032

تاریخ ادبیات2

2

21251285

قرائت عربی3

 

 

 

 

21252039

تاریخ ادبیات3

2

21251309

قرائت عربی4

 

 

 

 

21252040

سبک‌شناسی1- نظم

2

21251310

قرائت عربی5

 

 

 

 

21252051

سبک‌شناسی2- نثر

2

21251321

قواعد عربی1

 

 

 

 

دروس انتخابی

21251332

قواعد عربی2

 

 

 

 

21253054

غزلیات شمس

2

21251343

قواعد عربی3

 

 

 

 

2102350

نثر 5 ق1 روزبهان و سهروردی

2

21251354

قواعد عربی4

 

 

 

 

21253043

نثر5 ق 2 عین القضات

2

21251376

زبان تخصصی1

 

 

 

 

 

روش تحقیق2

2

21251387

زبان تخصصی2

 

 

 

 

2102251

کلیات فلسفه اسلامی

2

21251138

ادبیات معاصر نظم

 

 

 

 

2102081

مقدمات زبان‌شناسی

2

21251150

ادبیات معاصر نثر

 

 

 

 

212500

انقلاب اسلامی و زمین‌های ادبی آن

2

21251365

متون تفسیری

 

 

 

 

21253076

انواع ادبی

2

 

 

 

 

 

 

21253065

آشنایی با علوم اسلامی

2

21251296

آشنایی با علوم قرآنی

 

 

 

 

نوشته شده توسط کارشناس گروه  | لینک ثابت |